مرکزتحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیرازدرسال 88تأسیس گردیده وفعالیت این مرکز تاکنون ادامه دارد.مرکز تحقیقات ناباروری در بیمارستان مادر وکودک غدیر واقع شده است و دارای اعضای هیأت علمی پژوهشی و بالینی می باشد که به صورت تمام وقت و نیمه وقت با این مرکز همکاری دارند.

Feature Slides

 
 

 
 

 افیلیشن مرکز تحقیقات ناباروری: 

 فارسی:
 مرکزتحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
English Infertility research center, shiraz univercity of medical sciences, shiraz Iran