مرکزتحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیرازدرسال 88تأسیس گردیده وفعالیت این مرکز تاکنون ادامه دارد.مرکز تحقیقات ناباروری در بیمارستان مادر وکودک غدیر واقع شده است و دارای اعضای هیأت علمی پژوهشی و بالینی می باشد که به صورت تمام وقت و نیمه وقت با این مرکز همکاری دارند.

Feature Slides

 

 
لینک های مفید 
افیلیشن مرکز تحقیقات ناباروری: 
 
 فارسی:
 مرکزتحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

English Infertility research center, shiraz university of medical sciences, shiraz Iran
 
  
          مقاله های جدید مرکز تحقیقات

Quality of Life and Its Influencing Factors of Couples Referred to An Infertility Center in Shiraz, Iran. Int J Fertil Steril. 2018 Jan;11(4):293-297

Predicting Implantation Outcome of In Vitro Fertilization and Intracytoplasmic Sperm Injection Using Data Mining Techniques. Int J Fertil Steril. 2017 Oct;11(3):184-190

Endothelial progenitor cell subsets and preeclampsia: Findings and controversies. J Chin Med Assoc. 2017 Oct;80(10):615-622


Assessment of T helper 17-associated cytokines in third trimester of pregnancy. Iran J Immunol. 2017 Jun;14(2):172-179


Association of leptin and insulin resistance in PCOS: A case-controlled study.Int J Reprod Biomed.2017 Jul;15(7):423-428