مرکزتحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیرازدرسال 88تأسیس گردیده وفعالیت این مرکز تاکنون ادامه دارد.مرکز تحقیقات ناباروری در بیمارستان مادر وکودک غدیر واقع شده است و دارای اعضای هیأت علمی پژوهشی و بالینی می باشد که به صورت تمام وقت و نیمه وقت با این مرکز همکاری دارند.

Feature Slides

 

 


 
لینک های مفید 
افیلیشن مرکز تحقیقات ناباروری: 
 
 فارسی:
 مرکزتحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

English Infertility research center, shiraz university of medical sciences, shiraz Iran
 
  
          مقاله های جدید مرکز تحقیقات (2018)

Quality of Life and Its Influencing Factors of Couples Referred to An Infertility Center in Shiraz, Iran 

.Insulin resistance improvement by cinnamon powder in polycystic ovary syndrome: A randomized double-blind placebo controlled clinical trial

Clinical and genetic-epignetic aspects of recurrent hydatidiform mole: A review of literature

The effect of vaginal probiotic capsule on vaginal colonization and treatment results in patients with vulvar and vaginal candidiasis

Antioxidant ameliorating effects against H2O2-induced cytotoxicity in primary endometrial cells