مرکزتحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیرازدرسال 88تأسیس گردیده وفعالیت این مرکز تاکنون ادامه دارد.مرکز تحقیقات ناباروری در بیمارستان مادر وکودک غدیر واقع شده است و دارای اعضای هیأت علمی پژوهشی و بالینی می باشد که به صورت تمام وقت و نیمه وقت با این مرکز همکاری دارند.

Feature Slides

  
 

 
لینک های مفید 


افیلیشن مرکز تحقیقات ناباروری: 
 
 فارسی:
 مرکزتحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
English Infertility research center, shiraz university of medical sciences, shiraz Iran   
 
                                    
 
مطالب آموزشی برنامه باز آموزی مدون زنان در سال 95


مقاله های جدید مرکز تحقیقات

1-Exposure to radifrequency radiation omitted from mobile phone jammers adversely affects the quality of human sperm

2-Evaluation of a number of blood biochemical markers after radioiodine therapy in papillary thyroid cancer patients

3-The study of waiting time to first pregnancy in the south of Iran: A parametric frailty model approach

4 -Adjusted adaptive Lasso for covariate model-building in nonlinear mixed-effect pharmacokinetic models
5- Development and psychometric relationship between occupational prestige and social health of nursing stuff :A cross- sectional 
ادامه مقالات ........