اطلاعات تماس


نشانی :بیمارستان نمازی- برج پژوهشی (محمد رسول الله )- طبقه دوم-  دفتر مرکز تحقیقات ناباروری
شماره تماس: 071-36122227

نشانی (جهت مراجعه بیماران ) : شیراز، بیمارستان حضرت زینب (س)، بخشIVF ، مرکز تحقیقات ناباروری
شماره تماس: 071-37257330

پست الکترونیک:  nabarresh1@sums.ac.ir    
          
                   
 
مركز تحقيقات ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: بیمارستان نمازی- برج پژوهشی محمد (رسول الله )-طبقه دوم - دفتر مرکز تحقیقات ناباروری شماره تماس36122227

 
نشانی (جهت مراجعه بیماران ): بیمارستان حضرت زینب (س)، بخشIVF، شماره تماس 37257330 
 
همایس ها ی داخلی 

همایش های داخلی زنان سال 97