اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی :بیمارستان نمازی- برج پژوهشی (محمد رسول الله ) -طبقه دوم -دفتر مرکز تحقیقات ناباروری

نشانی (جهت مراجعه بیماران ) : شیراز، دروازه قرآن - بیمارستان فوق تخصی مادر وکودک غدیر، طبقه چهارم، بخش IVF مرکز تحقیقات ناباروری
شماره تماس: 32279715 -0711
شماره فکس:  32279715 -0711 
پست الکترونیک:  nabarresh1@sums.ac.ir                                 
 
مركز تحقيقات ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: بیمارستان نمازی- برج پژوهشی محمد (رسول الله )-طبقه دوم - دفتر مرکز تحقیقات ناباروری شماره تماس36122227

 
نشانی (جهت مراجعه بیماران ): دروازه  قرآن، بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک غدیر، طبقه چهارم،بخش IVFشماره تماس:32279715